Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tại Công ty CP Bình Điền – Mekong

Vào ngày 06/04/2023,Công ty CP Bình Điền – Mekong đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên tại khu Công Nghiệp Thành Thành Công, đại diện của công ty, các quan khách và tất cả các cổ đông của công ty đã đến tham dự hội nghị.

Ông Ngô Văn Đông – Chủ Tịch HĐQT điều hành đại hội

Tại đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2023, Báo cáo tổng kết công tác chỉ đạo của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Thông qua danh sách đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ông Phạm Ngọc Tuấn – Giám đốc công ty – Báo cáo KQ hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.

Thông qua đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023 – 2028

Các cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Hội đồng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

  1. Ông Ngô Văn Đông – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Phạm Ngọc Tuấn- Thành viên
  3. Ông Phan Hùng Cường – Thành viên
  4. Ông Trương Quốc Huy – Thành viên
  5. Ông Bùi Dương Quyền – Thành viên

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

  1. Ông Quản Đình Gang – Trưởng Ban
  2. Bà Trương Thị  Việt Nga – Thành viên
  3. Ông Trương Minh Phú – Thành viênBan Quản trị trao hoa cho ông Hoàng Duy Minh không tham gia vào Ban Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028
Liên hệ